Тakimi Koordinues

Nëse nuk ka koordinim nuk do të ketë sukses!

Të gjithë partnerët, Qendra për Iniciativë Qytetare, Komuna e Maliqit, Komuna e Mogila dhe Organizata e Menaxhimit të Destinacionit janë mbledhur në takimin e parë të këtij projekti. Në fillim, projekti u shpjegua plotësisht nga koordinatorët, pas kësaj zyrtari për komunikim dhe vizibilitet diskutoi shikueshmërinë e projektit. Takimi u mbyll me nënshkrimin e marrëveshjeve të partneritetit dhe hartimin e një plani për aktivitete të përbashkëta.