Shepi » 2020
Ndërtimi i kanaleve kulluese

Kanalet kulluese me gjatësi totale prej 6 kilometrash në bashkine e Mogila dhe bashkine e Maliq, si një nga pjesët më të rëndësishme të projektit tashmë janë në proces të ndërtimit. Kanalet kanë një rëndësi të madhe për komunitetin lokal, … Read More

0
COVID-19 Aktivitete zbutëse

Të gjitha projektet e financuara nga BE-ja nën thirrjen e dytë të IPA II Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë kanë kaluar aktivitetet e tyre të projektit me qëllim të shtimit të aktiviteteve lehtësuese të COVID-19 … Read More

0