MONITORIMI I KANALEVE TE KULLIMIT NE MOGILA

Përfaqësuesit e Delegacionit të BE-së në Shkup, organi përkatës i JTS-së dhe Ministria e Vetëqeverisjes Lokale vizituan Komunën e Mogila dhe monitoruan zbatimin e projektit “Parandalimi i Përmbytjeve për Mbrojtjen e Mjedisit”. Domethene, delegacioni së bashku me përfaqësuesit e Qendrës për Iniciativë Qytetare nga Prilep i cili zbaton këtë projekt dhe Kryetarja e Komunës së Mogila, Jasmina Gulevska dhe ekipi i saj vizituan kanalet kulluese që janë në fazën përfundimtare të ndërtimit.

Kanalet kulluese me një gjatësi totale prej 6 km, në komunën e Mogila dhe komunën e Maliq në Republikën e Shqipërisë, e cila është një komunë partnere në këtë projekt, janë një nga pjesët më të rëndësishme të projektit. Kanalet kanë një rëndësi të madhe për popullatën lokale dhe ndihmojnë në parandalimin e përmbytjeve. Në Komunën e Mogila, kanalet janë duke u ndërtuar në fshatrat Trap dhe Budakovo dhe kjo do të zgjidhë problemet me përmbytjet kur të rritet sasia e ujit. Në fakt, ndërtimi i këtyre kanaleve do të përmirësojë infrastrukturën publike të prirur nga përmbytjet për të siguruar mbrojtjen e tokës bujqësore dhe habitateve.

Përveç kanaleve për nderprerjen e problemeve të sjella nga përmbytjet, përgatitja e Planit të Veprimit për parandalimin e përmbytjeve është në fazën e fundit. Gjëja tjetër që do të bëhet brenda këtij projekti, i cili është në funksion të parandalimit të përmbytjeve, është krijimi i një platforme dixhitale për paralajmërimin e hershëm të përmbytjeve.

Projekti “Parandalimi i Përmbytjeve për Mbrojtjen e Mjedisit” i zbatuar nga Qendra për Nisma Qytetare, DMO, Bashkia Maliq, Bashkia Mogila është financuar nga IPA 2, Bashkëpunimi Ndërkufitar: Republika e Maqedonisë Veriore – Republika e Shqipërisë, shpërndarja 2016-2017 dhe deri në fund të këtij viti vazhdon aktivitetet e saj në komunat Mogila dhe Maliq për të zgjidhur problemet me përmbytjet.