Ndërtimi i kanaleve kulluese

Kanalet kulluese me gjatësi totale prej 6 kilometrash në bashkine e Mogila dhe bashkine e Maliq, si një nga pjesët më të rëndësishme të projektit tashmë janë në proces të ndërtimit. Kanalet kanë një rëndësi të madhe për komunitetin lokal, dhe ne do të mund ta shohim atë në videot promovuese të ardhshme.